Association of Malaysian Optometrists (AMO) is launching a survey on Optometrist & “Kedai Cermin Mata”. So, we call upon all Malaysians to answer this survey to enable us to gauge public perception on this issue. Your participation & feedback on this survey are greatly appreciated!

*Please note that Optical & Optometry-related individuals should not take part in this survey.

Persatuan Optometris Malaysia (AMO) sedang menjalankan satu kaji selidik berkenaan Optometris & Kedai Cermin Mata. Justeru, kami menyeru semua rakyat Malaysia mengambil bahagian dalam menjawab kaji selidik ini untuk membolehkan kami mengukur persepsi orang awam terhadap isu ini. Penyertaan anda dalam kaji selidik ini sangatlah dihargai!

*Sila ambil perhatian bahawa individu berkaitan Optikal & Optometri tidak boleh mengambil bahagian dalam kaji selidik ini.